.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ��������������������������������������������� 
���������������������������������������������
 

 ประวัติโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม

ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมในปัจจุบันนี้โรงเรียนแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อ โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนอย่างมากมายและหลากหลาย 

ปี พ.ศ. 2498  เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมปีที่ 1- 3  ต่อจากการจบชั้นประถมปีที่
4 ข้างวัดพระบรมธาตุ (ป่าช้าแขก) มีอาคารชั่วคราว  4  ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร

วันที่
17 เมษายน  2499  นายวันเชิด  มุสิกะปาน ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบหัตถศึกษา คือ ภาคเช้าสอนวิชาสามัญ ภาคบ่ายสอนวิชาชีพเกษตร และคหกรรมสังกัดกรมสามัญศึกษา แผนกมัธยมสามัญ  ระยะหลังได้ยกเลิกไปและได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-

ในปี พ.ศ. 2510  นายวันเชิด  มุสิกะปาน  ได้โอนย้ายไปอยู่สำนักงานศึกษานิเทศจังหวัด นายทองหยิบ  บ่อน้อย  รักษาการในตำแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ. 2511 นับเป็นครูใหญ่คนที่ 2  และอาจารย์ใหญ่คนสุดท้ายของโรงเรียนเมืองกำแพงเพชร

ปี พ.ศ.  2518  นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงสูงสุด เพราะมีการประกาศยุบโรงเรียนเดิม คือ โรงเรียนเมืองกำแพงเพชร และประกาศจัดตั้งโรงเรียนใหม่  คือ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดแห่งที่  2  รับนักเรียนประถมปีที่ 7 เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ  6  ได้โอนไปเรียนโรงเรียนวัดคูยาง

สำหรับผู้บริหารในขณะนั้นคือ  นายทองหยิบ  บ่อน้อย  ได้รับแต่งตั้งเป็น  ครูใหญ่คนแรก  ของโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองจึงได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ ขึ้นไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจและเป็นสิริมงคลกับทุกคนที่ได้เข้ามาเรียน มาเป็นครูหรือเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งพวกเราภาคภูมิใจในฐานะ  
ลูกพระยา

โรงเรียนใหม่ได้รับการพัฒนามาตามลำดับ มีนักเรียนครบทั้ง  5  ระดับชั้นคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 5  (ม.ศ. 1-ม.ศ. 5)  มีอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น 2  หลัง หอประชุมขนาดใหญ่ 1 หลัง  มีโรงฝึกงานอาคารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ตามสภาพที่โรงเรียนมัธยมศึกษา กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาในขณะเดียวกันและขณะนั้นควรมีการปรับระบบการจัดชั้นเรียนตามหลักสูตรใหม่ในปี  พ..ศ. 2521  คือ  จากมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 เป็นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ม.1- ม.6)   มีการก่อตั้งวงดนตรี  
W.W.BAND   และวงดุริยางค์โรงเรียนออกรับใช้ชุมชน

พ.ศ. 2528  นายวราห์  มุสิกะปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  นับเป็นผู้บริหารโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมคนที่  2  ในช่วงที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของโรงเรียน เพราะในปี  พ.ศ. 2531- 2533  โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนนำร่องจัดการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ..ศ.  2521  (ปรับปรุง 2531)  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ. 2524  (ปรับปรุง 2533)  ด้วยความที่ ผอ. วราห์  มุสิกะปาน  เป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการกรมสามัญศึกษา จึงทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งในจังหวัดและส่วนกลาง ในปี พ.ศ.  2532  ได้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลไตรตรึงษ์ ปัจจุบันคือโรงเรียนนครไตรตรึงษ์

พ.ศ. 2535 นายวินัย  อิสระธานันท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คนที่  3  จากการที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ชำนาญการในด้านวิชาการ จึงทำให้การพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียนโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนยิ่งๆ ขึ้น

พ.ศ.  2539 นางสุมนา  พุ่มประพาฬ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คนที่  4  โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะในยุคนี้โรงเรียนได้อาคารเรียนตึก 5 ชั้น 1 หลัง  และได้ก่อตั้ง กองทุนพระยาวชิรปราการ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของนักเรียน

พ.ศ. 2540  นายสมเกียรติ  บุญรอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คนที่  5  เนื่องจากการที่ผู้อำนวยการท่านนี้เคยเป็นครูและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้มาก่อน จึงทำให้การพัฒนาในทุก ๆ ด้านเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์แบบมากที่สุด เห็นได้จากการจัดระบบบริหารจัดการแบบสำนักงานฝ่าย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาไทย ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และศูนย์สื่อสารสารสนเทศทางเทคโนโลยี  (
ICT)  ของจังหวัดและมีศูนย์การเรียนการสอนในทุกหมวดวิชา มีการจัดภูมิทัศน์ใหม่ให้ร่มรื่นและปรับปรุงสถานที่ ที่เป็นศูนย์รวมทางจิตใจใหม่ ได้แก่ ซุ้มพระพทุธรูปประจำโรงเรียน (พระพุทธวชิรมงมล) เสาธงชาติ และ อนุสาวรีย์พระยาวชิรปราการ

พ.ศ. 2544 นายอนันต์  น่วมอินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา  ได้รับแต่งตั้งเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คนที่  6  ช่วงนี้เป็นช่วงการปฏิรูปการศึกษามีความเข้มข้น การพัฒนาในด้านวิชาการจึงมีมากเป็นทวีคูณโดยเฉพาะครูแกนนำ ต้องมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ซึ่งครูทุกคนเหนื่อยยากพอสมควร แต่ทุกคนก็ทำกันได้เป็นอย่างดี เพราะทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ทำไปนั้น  ผลงานจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นสำคัญ

พ.ศ.  2548  นายยงยุทธ  อินทร์สำเภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา ได้รับแต่งตั้งเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คนที่  7  ได้นำพาโรงเรียนก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน แห่งยุคปฏิรูปการศึกษาด้วยความมั่งคงและยั่งยืน และเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงประเภทที่ 1 รุ่นที่ 1 ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ปี 2 พ.ศ. 2550  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)

พ.ศ.
2554 นายสุทธิพงษ์  ธรรมสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา  ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  คนที่ 8 (คนปัจจุบัน)  มาสานต่องานการศึกษาพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ด้วยด้วยใจที่มุ่งมั่นแห่งนักพัฒนา นำพาโรงเรียนก้าวสู่การเป็นคนของประชาคมอาเซียน โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา  เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีระบบการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมนำความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล 

 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th