.

ประพฤติดี มีความรู้ สู่ความเจริญ

 

นายสุทธิพงษ์ ธรรรมสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ������������������������������ ��������������������� 
������������������������������ ���������������������
 
วิสัยทัศน์
(Vision)  

       
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมนำความรู้  รักการอ่าน   สื่อสารสองภาษา บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธ์กิจ (Mission)  

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความสะอาด
4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น  สำคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการคิด และการสื่อสาร สองภาษา
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
7.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการจัดการศึกษา
8.  ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   

เป้าประสงค์ (Goal)
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2.  ผู้เรียนมี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความสะอาด
4. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการคิด และการสื่อสารสองภาษา
5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
6.  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
7.  โรงเรียนกับชุมชนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
8.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
3.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4.  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

จุดเน้นของโรงเรียน

1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 75 ของผู้เรียน       
2. ผู้เรียนมีผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5
3.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ


ค่านิยม  วิชาการดี  คุณธรรมเด่น  เน้นความสะอาด

อัตลักษณ์  ยิ้มไหว้  ทักทาย  แต่งกายดี  มีระเบียบวินัย  ใส่ใจการเรียนรู้

เอกลักษณ์โรงเรียนสวยสะอาดตา  องค์พระยาศูนย์รวมใจ

 
 
 
 
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม
99/5 หมู่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
Tel : 055-799035
Email : school@wachira.ac.th